top

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Интернет страницата, достъпна на следния адрес https://8a.bg е собственост и се управлява от:

Snap Outdoor Sp. z o.o, със седалище и  адрес на управление Gliwice 44-141, ul. Bojkowska 92C (Panattoni Park Gliwice III/building 4), Полша, вписано в Регистъра на Предприемачите на Националния Съдебен Регистър, воден от Окръжния съд в Гливице, Търговска Дивизия Х с KRS номер (номер в Националния Съдебен Регистър): 0000385760, NIP номер (данъчен идентификационен номер): 648-275-38-00, REGON номер (Национален регистър на бизнесите): 241948347, номер на BDO (номер на Базата данни за Отпадъците): 000002883, с акционерен капитал в размер на 18 805 000,00 полски злоти.

Адрес на електронна поща: [email protected]

Телефон: [+48 32 706 14 10]

РАЗДЕЛ I
Дефиниции

За целите на настоящите Общи условия се следните термини имат следните дефиниции:

 1. ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН - означава електронният магазин 8a.bg, достъпен на адрес https://8a.bg.
 2. ОБЩИ УСЛОВИЯ - означава настоящите Общи Условия за ползване на електронния магазин.
 3. ПОТРЕБИТЕЛ - Потребител по смисъла на § 13, т.1 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита на потребителите, който е „всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по договор по Закона за защита на потребителите действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност“.
 4. ТЪРГОВЕЦ - предприемач, който управлява онлайн магазин, регулиран от настоящите Общи условия, т.е. Snap Outdoor Sp. z o.o., със седалище и адрес на управление в Gliwice 44-141, ul. Bojkowska 92C, Полша, вписано в Регистъра на Предприемачите на Националния Съдебен Регистър, воден от Окръжния съд в Гливице, Търговска Дивизия Х с KRS номер (номер в Националния Съдебен Регистър): 0000385760, NIP номер (данъчен идентификационен номер):  648-275-38-00, REGON номер (Национален регистър на бизнесите): 241948347, номер на BDO (номер на Базата данни за Отпадъците): 000002883, с акционерен капитал в размер на 18 805 000,00 полски злоти. [Терминът "търговец" също така означава всяко физическо или юридическо лице, което продава или предлага за продажба стоки, предоставя услуги или сключва договор с потребител като част от своята търговска или професионална дейност в публичния или в частния сектор, както и всяко лице, което действа от негово име и за негова сметка, съгласно определенията, залегнали в  § 13, т.2 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита на потребителите.]
 5. СТОКИ - всички материални движими вещи, предлагани за продажба в електронния магазин.
 6. ПОРЪЧКА - изявление за намерение на Потребителя, което пряко цели сключването на договор за продажба. Същото волеизявление трябва да посочва естеството и броя на стоките.
 7. КОЛИЧКА - приложение, налично на електронния магазин на Търговеца: www.8a.bg, което позволява подаването на поръчка. Чрез Количката Потребителят посочва стоките и техните количества, изчислява общата стойност на поръчката и разходите за доставка.
 8. ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА - договор, по силата на който Търговецът прехвърля или се задължава да прехвърли собствеността на стоки на Потребителя, а Потребителят заплаща или се задължава да заплати цената за тях, включително договорите, имащи за предмет едновременно стоки и услуги. 
 9. ДОГОВОР ОТ РАЗСТОЯНИЕ - всеки договор, сключен между Търговец и Потребител като част от организирана система за продажби от разстояние или предоставяне на услуги от разстояние без едновременното физическо присъствие на Търговеца и Потребителя, чрез изключителното използване на едно или повече средства за комуникация от разстояние до сключването на договора, включително в момента на сключване на договора.
 10. ТРАЕН НОСИТЕЛ - всеки носител, даващ възможност на Потребителя или на Търговеца да съхранява информация, изпратена лично до него, който позволява лесното ѝ използване в бъдеще за период от време, съответстващ на целите, за които е предназначена информацията, и който позволява непромененото възпроизвеждане на съхранената информация. Такива носители са например хартия, устройства за съхранение на данни с USB интерфейс, CD-ROM дискове, DVD дискове, карти с памет, твърди дискове на компютрите, електронна поща и други. Уебсайтът не е траен носител.
 11. ЦИФРОВО СЪДЪРЖАНИЕ - данни, които са произведени и предоставени в цифрова форма.
 12. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОННИ СРЕДСТВА – означава предоставянето на услуги, при което всяка от страните използва устройства за електронна обработка, включително цифрово компресиране и съхраняване на информацията, като услугата изцяло се осъществява чрез използване на проводник, радиовълни, оптически или други електромагнитни средства по смисъла на Закона за електронна търговия.
 13. ПОЛУЧАТЕЛ НА УСЛУГА - физическо лице, което използва услугата, предоставяна от Търговеца, действащ като доставчик на услуги, предоставяни чрез електронни средства. Получателят на услугата може да бъде и Потребител.
 14. АДРЕСАТ - субектът, посочен от Получателя като упълномощен да получи пратката.
 15. ВАУЧЕР ЗА ПОДАРЪК - електронен многоцелеви ваучер с уникален код за активиране, издаден от електронния магазин за Търговеца, който дава право на всеки държател на ваучера да го използва в електронния магазин.
 16. ТЪРГОВСКА ГАРАНЦИЯ - всяко задължение, поето от Търговеца или производителя към Потребителя в допълнение към неговото задължение по Законa за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки да осигури съответствие на стоката с договора за продажба, да възстанови заплатената сума или да замени или поправи стоката, или да предостави друг вид обслужване, свързано със стоката, когато тя не отговаря на спецификациите или евентуално на други изисквания, несвързани със съответствието на стоката с договора за продажба, посочени в заявлението за предоставяне на търговска гаранция или в съответната реклама, направена в момента на сключване или преди сключване на договора.
 17. РЕКЛАМАЦИЯ - При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба, Потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от Тървовеца да приведе стоката в съответствие с договора за продажба.

РАЗДЕЛ II
Правила и условия за предоставяне на услуги чрез електронни средства

 1. Съдържанието на настоящите Общи условия определя принципите на продажбите от разстояние на стоки от страна на Snap Outdoor Sp. z o.o. със седалище и адрес на управление в гр. Gliwice, Полша, както и използването от страна на получателите на услуги на електронния магазин и услугите, предоставяни чрез електронни средства.
 2. Електронният магазин публикува информация за стоките и услугите, които предлага чрез уебсайта https://8a.bg и предоставя следните услуги чрез електронни средства:
  • закупуване на стоки, включени в базата данни на електронния магазин, чрез Количката;
  • осъществяване на регистрация на клиентски профил и добавяне на стоки в така наречения "Моя списък с желания";
  • публикуване на отзиви за стоките, включени в базата данни на електронния магазин, съгласно правилата, посочени в раздел 9 от настоящите Общи условия;
  • абониране за бюлетин, съдържащ търговска информация.
 3. Условията за използване на услугите, предоставяни чрез електронни средства от Търговеца, зависят от изпълнението на минимални технически изисквания, като например:
  • Internet Explorer версия 7.0 или по-нова с активирани ActiveX, JavaScript и бисквитки, или
  • Mozilla Firefox версия 3.0 или по-нова с разрешени бисквитки, Java и JavaScript аплети,
  • екран с разделителна способност 1024×768 или по-висока.
 4. Търговецът използва "бисквитки", за да събира информация, свързана с използването на електронния магазин от Получателя на услугата, с цел разпознаване на последния при следващо посещение на електронния магазин и подобряване на функционалността на електронния магазин и работата с него.
 5. Получателят на услугата може по всяко време да изтрие или блокира "бисквитките", като използва наличните опции в своя уеб браузър. Повече информация относно това как Търговецът използва бисквитки е налична в Политиката относно бисквитките достъпна на адрес https://8a.bg/politika-za-biskvitki.
 6. Договорът за предоставяне на услуги чрез електронни средства се сключва в момента на попълване и потвърждаване на съответния формуляр (формуляр за регистрация/ изпращане/ обратна връзка/ бюлетин) от страна на Получателя на услуги на електронния магазин.
 7. Договорът винаги се сключва за неопределен период от време и може да бъде прекратен от всяка от страните по всяко време и без причина, при условие че се запазят правата, придобити от другата страна преди прекратяването на договора, и разпоредбите, посочени в раздел 2 (8) от настоящите Общи условия.
 8. Получателят на услугата, който е регистрирал клиентски профил в електронния магазин на Търговеца, прекратява договора за предоставяне на услуги чрез електронни средства, като иска изтриване на профила си. Получателят на услугата прекратява абонамента си за бюлетин, като предоставя на Търговеца електронния адрес, за който се отнася абонаментът и като иска заличаването му от списъка на абонатите. Търговецът премахва регистрирания клиентски профил и/или имейл адрес от списъка с абонати без неоправдано забавяне.

Раздел III
Условия за продажб

  1. Всички цени на стоките предлагани за продажба в електронния магазин са посочени в български лева (BGN) и включват всички данъци, като например ДДС и мита.
  2. Цените на стоките в електронния магазин не включват разходите за доставка.
  3. В случаите, когато стоките се предлагат в различни варианти (напр. размер, дължина и др.), цените могат да варират в зависимост от посочения вариант. В такъв случай, преди добавянето на стоката в Количката, цените на конкретните варианти са точно посочени. Крайните цени са видими при добавянето на стоките в Количката.
  4. В Количката, получателят на услугата избира начина на доставка и плащане. Информацията за общата стойност на поръчката се представя след гореспоменатите избори и включва всички допълнителни такси за транспорт, доставка или пощенски услуги, както и всякакви други разходи.
  5. Електронният магазин си запазва правото да прави текущи промени както в цените на предлаганите от Търговеца стоки, така и в размера на таксите за доставка на стоките до Потребителя или Адресата. Всяка промяна не засяга правата на лицата, които са направили поръчки онлайн или са сключили договор за продажба преди някоя от горепосочените промени в ценовите листи.
  6. За да бъде валиден договорът за продажба, е необходимо:
   • да се направи онлайн поръчка от електронния магазин, чрез Количката;
   • да се потвърди, че Получателят на услугата е наясно, че подаването на поръчка поражда задължение за извършване на плащане, като активира бутона (връзката за активиране) "Поръчай" в последната стъпка на Количката.
  7. Търговецът уведомява Потребителя по електронна поща чрез имейл, съдържащ ясно и недвусмислено съобщение с информацията за направената поръчка, включваща, а именно:
   • основните характеристики на стоките, доколкото това е подходящо за техния вид;
   • крайната цена с включени данъци, допълнителни такси за транспорт, доставка или пощенски услуги.
  8. Потребителят може да направи онлайн поръчка, без да е необходимо постоянно да регистрира данните в базата данни на електронния магазин, или като регистрира клиентски профил, който съдържа основната информация от формуляра за доставка, която ще бъде запазена, така че няма да е необходимо да я въвежда отново в бъдеще. Освен това, регистрирането на клиентски профил дава възможност:
   • да се проследява пратката онлайн;
   • да се прегледа историята на направенте поръчки;
   • да се използва функционалния инструмент "Моя списък с желания".
  9. За да се регистрира клиентски профил, трябва да се попълни формулярът, наличен на адрес https://8a.bg/customer/account/create/.
  10. Потребителят може да направи поръчка по телефона, което означава, че автоматично ще създаде свой клиентски профил в електронния магазин. Второто изречение на параграф 9 се прилага съответно.
  11. При доставката на стоките продавачът предоставя на купувача фактура в електронен вид. По искане на купувача продавачът издава фактура на хартиен носител. За да получи фактура на хартиен носител, Купувачът винаги трябва да изпрати имейл на адрес: [email protected].
  12. Фактурата в електронна форма се изпраща на електронния адрес, който Купувачът предоставя по време на регистрацията или при подаване на поръчка без регистрация. Ако Купувачът желае да промени адреса за получаване на електронни фактури, той винаги трябва да изпрати имейл на адрес: [email protected].
  13. Продавачът не носи отговорност за точността на данните във фактурата, предоставени от Купувача.
  14. Търговецът е длъжен да достави стоките, като ги предаде на Потребителя без неоправдано забавяне в срок не по-късно от 30 дни, считано от сключването на договора, освен ако страните са уговорили друго. Мястото на изпълнение ще бъде адресът, посочен от Потребителя като адрес за доставка на поръчаните стоки.
  15. Очакваният срок за изпращане на пратката с поръчаните стоки е:
   • от 3 до 5 работни дни от момента на подаване на поръчката, когато Потребителят е посочил „наложен платеж“ като начин на плащане,
   • от 3 до 5 работни дни от получаването на плащането за поръчката, когато Потребителят е избрал авансово плащане по банкова сметка като начин на плащане.

Очакваният срок за доставка е от 3 до 5 дни от деня, следващ изпращането на пратката, в зависимост от избрания начин на доставка. Очакваният срок за доставка на стоките не може да надвишава срока, предвиден в параграф 13.

 1. Параграфи 13 и 14 не се прилагат за договорите за продажба, при които срокът на доставка е от особено значение поради обстоятелства, свързани със сключването на договора, или когато Потребителят информира Търговеца преди сключването на договора, че доставката преди или на определена дата е от ключово значение. Търговецът има право да откаже да изпълни договора, ако доставката в посочения от Потребителя срок не е възможна. В такива случаи, ако Търговецът откаже да достави стоките или не успее да ги достави в срока, договорен с Потребителя в съответствие с параграф 13, Потребителят има право да прекрати договора незабавно.
 2. При прекратяване на договора Търговецът ще възстанови всяка сума, платена съгласно условията на договора, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата на прекратяване на договора.

Раздел IV
Начин и срокове за плащане

 1. Плащанията на поръчаните стоки може да бъдат направени по един от следните начини:
  • плащане чрез оператора на платежни системи Adyen N.V., Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ Амстердам, Нидерландия ("Adyen").
  • плащане с наложен платеж, при който дължимата сума се събира от куриера в момента на доставка на стоките.
  • плащане с Ваучер за подарък, закупен от електронния магазин или получен от трета страна. Правилата за използване на Ваучерите за Подарък са изложени в Приложение 1 към настоящите Общи условия.
 2. Всички начини на плащане са ясно и изрично посочени в началото на процеса на поръчка (в Количката).
 3. Купувачът е задължен да заплати подадената поръчка:
  • в рамките на 96 часа от подаване на поръчката при избор на плащането с традиционен банков превод или гифт карта.
  • в рамките на 36 часа от подаване на поръчката при избор на бързото онлайн плащане или на това с кредитна карта.
  • при получаване на поръчка при избор на наложен платеж.
  При неспазване на горепосочените срокове поръчката може да бъде анулирана.

Раздел V
Формуляр за доставка

 1. Поръчаните стоки се доставят по избор на Потребителя:
  • ECONT
 2. Доставката на стоките е ограничена до територията на Република България и се извършва на адреса, посочен от Потребителя в потвърдената поръчка.

Раздел VI
Разходи за доставка на стоките

  1. Разходите по доставката на стоките се поемат от Потребителя в съответствие с ценовите листи, посочени в раздел 6 (2) от Общите условия. Когато общата цена на поръчаните от Потребителя стоки надвишава сумите, посочени в ценовите листи по-долу, Потребителят ще бъде освободен от задължението да заплати разходите за доставка, т.е доставката ще е безплатна.
  2. Разходите за доставка зависят от общата цена на поръчаните стоки, начина на доставка и плащане. Изчисляването на крайната цена на доставката се извършва в първоначалния етап от подаването на онлайн поръчка (в Количката). Теглото и размерите на пратката не влияят на цената на доставката.

Теглото и размерите на пратката не влияят на цената на доставката.ECONT
Обща цена на поръчаните стоки Разходи за доставка
Авансово плащане Наложен платеж
0 - 98,99 лв; 11,99 лв; 13,99 лв;
≥ 99 лв; ГРАТИС! 2 лв;ECONT office (pickup point)
Обща цена на поръчаните стоки Разходи за доставка
Авансово плащане
0 - 98,99 лв; 11,99 лв;
≥ 99 лв; ГРАТИС!

Раздел VII
Рекламации

  1. Търговецът отговаря пред Kупувача за съответствието на стоките със сключения договор за продажба в степента, определена от Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки. Като общо правило Търговецът носи отговорност пред Потребителя в съответствие с Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки, ако продадените стоки имат несъответствия, чието подробно описание може да бъде намерено в чл.31-38 от Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки.
  2. Ако се установи, че стоките не са в съответствие с договора за продажбва преди изтичането на срока на отговорност на Търговеца, т.е. две години от доставката на стоките, Потребителят има право да предяви рекламация като уведоми Търговеца за ситуацията по свой избор:
   1. чрез попълване на формуляр за рекламация, достъпен онлайн на адрес https://8a.bg/complaint/form,
   2. чрез изпращане или връчване на рекламация лично в седалището и адреса на управление на Търговеца,
   3. чрез изпращане на рекламация на адрес на електронна поща на Търговеца,
   4. устно в седалището и адреса на управление на Търговеца.
  3. След като попълни формуляра за рекламация, посочен в буква а), Потребителят ще получи известие за рекламация във формат .pdf по електронна поща, което следва да разпечата, подпше и предаде на Търговеца.
  4. За изпращане на рекламация, посочена в букви б) и в), Потребителят може да използва образеца, приложен като приложение 3 към настоящите Общите условия. Използването на образеца не е задължително. Потребителят може да изпрати всяко друго недвусмислено уведомление на траен носител, в което да бъде посочена най-малко следната информация:
   1. името, фамилията и адреса на подателя на рекламацията,
   2. описание на стоките, предмет на рекламация, доколкото това е подходящо за даден вид (име, производител, цвят, размер и др.),
   3. доказателство за закупуване на стоките, предмет на рекламация,
   4. описание на несъответствието на стоките и датата, на която дефектът е бил забелязан, и, ако е приложимо, обстоятелствата, обосноваващи рекламацията,
   5. предпочитания начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума,
   6. датата на подаване на рекламацията,
   7. подпис на подателя на рекламацията,
   8. съгласие за обработване на електронния адрес на подателя на рекламацията от Търговеца, ако рекламацията е изпратена по електронна поща.
  5. За да се даде възможност на Търговеца да реши дали да уважи или не рекламацията, Потребителят е длъжен да върне стоките, предмет на рекламация, в седалището на Търговеца или да ги предаде на Търговеца или на упълномощено от него лице да ги получи без неоправдано забавяне, така че Търговецът да може да прегледа или предаде стоките, предмет на рекламация, за експертно становище. Предадените стоки трябва да отговарят на основните хигиенни изисквания. Ако претенциите на Потребителя се окажат основателни, Търговецът ще възстанови разходите за доставка (с изключение на допълнителните разходи, произтичащи от изрично избрания от Потребителя начин на доставка, различен от обичайния и общоприет на чин на доставка, посочен от Търговеца предварително, който би бил свързан с по-ниски разходи).
  6. Ако потребителските стоки несъответстват с договора, Потребителят може да поиска пропорционално намаляване на цената или да развали договора, освен ако Търговецът незабавно и без неоправдано неудобство за Потребителя не замени дефектната стока с такава без дефект или не отстрани дефекта. Това ограничение не се прилага, ако стоката вече е била заменена или поправена от Търговеца или ако Търговецът не е изпълнил задължението си да замени стоката или да отстрани дефекта. Освен това Потребителят може, вместо предлаганото от Търговеца отстраняване на дефекта, да поиска замяна на стоката или вместо замяна на стоката да поиска отстраняване на дефекта, освен ако привеждането на стоката в съответствие с договора по избрания от Потребителя начин е невъзможно или би довело до прекомерни разходи в сравнение с начина, предложен от Търговеца. При преценката на разходите се вземат предвид стойността на стоката в съответствие с договора, естеството и степента на установеното несъответствие, както и неудобствата, на които би бил изложен Потребителят при различен от поискания от него начин на удовлетворяване на претенцията. Намалената цена следва да остане в такова съотношение с цената на договора, в каквото остава стойността на дефектната стпла спрямо стойността на стоката без дефекти. Потребителят не може да се откаже от договора, ако дефектът е незначителен.
  7. Разглеждането на процедурата за рекламация от страна на Търговеца не ограничава Потребителя до достъп до извънсъдебни процедури за разглеждане на жалби и средства за оспорване. Ако Търговецът не приеме реклкамацията на Потребителя и последният не е съгласен с неговото решение, той може да поиска посредничество или решаване на спора по взаимно съгласие, като спорът може да бъде отнесен към помирителните комисии към Комисията за защита на потребителите, които помирителни комисии се явяват орган за алтернативно решаване на спорове. Списъкът с помирителните комисии може да бъде намерен на сления линк: https://www.mi.government.bg/economy/sposobi-za-urezhdane-na-potrebitelski-sporove/ .

Освен това съществува възможност за извънсъдебно решаване на спорове относно договорни задължения, произтичащи от договори за онлайн продажби, сключени между потребители и търговци на равнище ЕС, чрез платформата за Онлайн Решаване на Спорове (ОРС), която е точка за достъп за потребители и търговци, желаещи извънсъдебно решаване на спорове, обхванати от Регламент (ЕС) № 524/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 година относно онлайн решаване на потребителски спорове и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и Директива 2009/22/ЕО (Регламент за ОРС за потребители). Платформата за ОРС е достъпна на адрес https://ec.europa.eu/consumers/odr.

 

Раздел VIII
Връщане на стоки, упражняване на право на отказ от договора

 1. При спазване на изключенията, посочени в раздел 8 (12), Потребителят има право да се откаже от договора от разстояние, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в раздел 8 (11).
 2. Срокът за отказ от договора, посочен в раздел 8 (1), изтича след четиринадесет дни, считано от деня, в който Потребителят или трето лице, различно от куриера и посочено от Потребителя, влезе във физическо владение на стоките.
 3. Потребителят уведомява Търговеца преди края на срока за отказ от договора за решението си да се откаже от договора. За тази цел Потребителят може:
  • да използва стандартния формуляр за отказ, посочен в Приложение 2; или
  • да направи друго недвусмислено изявление, с което да информира за решението си да се откаже от договора.
 4. Срокът за отказ от договора, посочен в член 8, параграф 2, е спазен, ако Потребителят е изпратил изявление за упражняване на правото на отказ от договора преди изтичането на този срок.
 5. Тежестта на доказване за упражняване правото на отказ от договора от разстояние се носи от Потребителя в съответствие с разпоредбите на настоящия раздел.
 6. Търговецът възстановява всички суми, получени от Потребителя, включително разходите за доставка на стоките, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни считано от датата, на която е бил уведомен за решението на Потребителя да се откаже от договора. Търговецът възстановява на Потребителя разходите за доставка на стоките (разходите за най-евтината стандартна доставка на стоките в съответствие с разходите посочени в раздел 6 от Общите условия).
 7. Ако Търговецът не е предложил сам да прибере стоката от Потребителя, Търговецът може да задържи възстановяването на получените суми от Потребителя, докато Търговецът не получи стоката обратно или докато Потребителят не представи доказателство за връщането й, в зависимост от това кое от двете събития настъпи по-рано.
 8. Търговецът ще възстанови получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от Потребителя, освен ако последният е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за Потребителя.
 9. Потребителят ще изпрати или предаде стоките обратно на Търговеца или на упълномощеното от него лице без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която Потребителят е съобщил на Търговеца за решението си да се откаже от договора. Крайният срок се смята за спазен, ако Потребителят изпрати или предаде стоките обратно на Търговеца преди изтичането на 14-дневния срок.
 10. Изпратените обратно стоки трябва да бъдат в състоянието, в което са се намирали към момента на доставката, освен ако промяната не е била необходима за преглед и тест на стоките. Потребителят носи отговорност само за намалената стойност на стоките, причинена от изпробването им, различно от необходимото, за да установи естеството, характеристиките и доброто им функциониране.
 11. Потребителят заплаща само преките разходи, произтичащи от връщането на стоките. Поради своето естество, стоките, предлагани за продажба в електронния магазин могат да бъдат изпратени по пощата. Разходите за връщане могат да бъдат изчислени от Потребителя въз основа на националната ценова листа за стандартни услуги на Български пощи още преди сключването на Договора от разстояние.
 12. Адресът, на който да изпратите пакета с върнатите стоки, можете да намерите на тази връзка:https://8a.bg/faq/moga-li-da-varna-stoki-ako-ne-mi-haresvat-ili-ne-mi-pasvat/.
 13. Търговецът не предоставя правото на отказ, посочено в раздел 8 (1-11), за договорите от разстояние, сключени в следните случаи:
  • за предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно, когато договорът предвижда задължение за Потребителя да плати, и изпълнението е започнало с изричното предварително съгласие и потвърждение на Потребителя, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от Търговеца;
  • за доставка на стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от Търговеца и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ;
  • за доставка на стоки, изработени по поръчка на Потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;
  • за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
  • за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
  • за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;
  • за доставка на алкохолни напитки, чиято цена е договорена при сключването на договора за продажба, при които доставката може да бъде извършена в срок не по-рано от 30 дни, считано от сключването на договора, и чиято действителна стойност зависи от колебанията на пазара, които не могат да бъдат контролирани от Търговеца;
  • при които Потребителят изрично е поискал от Търговеца да го посети в дома му с цел извършване на неотложни дейности за ремонт или поддръжка; когато при такова посещение Търговецът предоставя и други услуги в допълнение към тези, поискани от Потребителя, или достави стоки, различни от резервните части, необходими за извършване на ремонта или на поддръжката, правото на отказ се прилага за тези допълнителни услуги или стоки;
  • за доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката;
  • за доставка на вестници, периодични издания или списания с изключение на договори за абонамент за доставката на такива издания;
  • сключени по време на публичен търг;
  • за предоставяне на услуги за настаняване, които нямат за цел живеене, транспорт на стоки, отдаване на автомобили под наем, услуги за хранене или предоставяне на услуги, свързани с развлекателни дейности, ако договорът предвижда конкретна дата или срок за изпълнение;
  • за предоставяне на цифрово съдържание, което не се предоставя на материален носител, когато изпълнението е започнало и договорът задължава Потребителя да плати, в случаите, когато:
   • Потребителят е дал изричното си предварително съгласие за започване изпълнението по време на срока за отказ;
   • Потребителят е потвърдил, че знае, че по този начин ще загуби правото си на отказ;
   • Търговецът е предоставил потвърждение съгласно чл. 48, ал. 2 или чл. 49, ал. 8 от Закона за защита на потребителите.
  • за предоставяне на услуги, които задължават Потребителя да плати, когато Потребителят изрично е поискал от Търговеца да го посети в дома му за извършване на дейности за ремонт, след като услугата е предоставена напълно и изпълнението е започнало с изричното предварително съгласие на Потребителя.
 14. Без нарушаване на законовото право за оттегляне от договор, описано в §8 алинея 1 - 13, продавачът доброволно предлага правото на връщане на продукта в срок от 30 дни от получаването му. Срокът се спазва, ако потребителят върне стоката заедно с изявление за оттегляне преди изтичането на тридесетдневния период. Условието за изпълнение на доброволното право на връщане (след изтичане на законовия срок от 14 дни) е, че потребителят не е използвал продукта и го изпраща цял, в оригинално и неповредено състояние, без замърсявания или повреди и в оригинална опаковка (ако такава съществува). Доброволното право на връщане не ограничава по никакъв начин законовото право за оттегляне от договора, което остава непокътнато. До изтичането на срока за законовото право на оттегляне от договора се прилагат единствено законовите условия, свързани с това право. Доброволното право на връщане не се отнася до подаръчни карти или до договори, сключени на разстояние в случаите, определени в §8 алинея 13.

Раздел IX
Публикуване и споделяне на мнения в електронния магазин

 1. Като част от услугите, предоставяни чрез електронни средства, Търговецът дава възможност за публикуване на мнения за стоките, налични в електронния магазин.
 2. Публикуването на мнения е доброволно и означава, че Получателят на услугата дава съгласието си за свободен достъп до съдържанието на неговите мнения от страна на други получатели на услугата, които разглеждат електронния магазин на Търговеца. Мненията се публикуват в електронния магазин на Търговеца до описанията на стоките, за които се отнасят, в рамките на 7 дни след публикуването им, за неопределен период от време. 
 3. Публикуваните мнения не трябва да съдържат съдържание с незаконен характер, което:
  • нарушава правата на трети страни (включително юридически лица);
  • подбужда към омраза или насилие;
  • е оскърбително, незаконно, противоречи на добрите практики и социалните норми;
  • противоречи на интересите на Търговеца (нелоялна конкуренция).
 4. Търговецът си запазва правото да не публикува цялото мнение или част от него, когато съдържанието му може да наруши разпоредбите на настоящите Общи условия или приложимото законодателство.

Раздел X
Режим на процедурата за подаване на жалби за услуги, предоставяни чрез електронни средства

 1. Търговецът декларира, че ще положи всички усилия, за да осигури правилното и безопасно функциониране на електронния магазин и услугите, предоставяни чрез електронни средства.
 2. Получателят на услугата може да докладва за неизправности, повреди или прекъсвания в работата на услугите:
  • чрез изпращане или връчване на известието лично на адреса на седалището и адреса на управление на Търговеца;
  • чрез изпращане на известие на адрес на електронна поща;
  • устно в седалището и адреса на управление на Търговеца.
 3. Потребителят може да изпрати всяко друго недвусмислено уведомление на траен носител, в което се посочва най-малко следната информация:
  • името, фамилията и адреса на жалбоподателя;
  • установената неизправност, доколкото това е подходящо за вида на неизправността и датата, на която е установена;
  • датата на подаване на жалбата;
  • подпис на жалбоподателя.
 4. Ако Получателят на услугата изпрати жалбата си по електронна поща, той трябва да даде съгласието си неговият имейл адрес да бъде обработван от Търговеца.
 5. Търговецът се задължава да отстрани в разумен срок всички неизправности, за които са съобщили Получателите на услугата.

 

Раздел X
Информация за GDPR

 1. Съгласно чл. 13 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните), (Официален вестник на Европейския съюз, 2006 г., бр. 119) (наричан по-долу "ОРЗД"), Търговецът уведомява, че: Администраторът на данни е: Snap Outdoor Sp. z o.o. със седалище и адрес на управление в гр. Гливице 44-141, ул. Bojkowska 92C, NIP номер (данъчен идентификационен номер): 648-275-38-00, REGON номер (Национален регистър на бизнесите): 241948347, данни за контакт: +48 32 706 14 10; електронен адрес: [email protected].
 2. Политиката за поверителност е достъпна на адрес: https://8a.bg/politika-za-poveritelnost. Политиката за бисквитките е достъпна на адрес: https://8a.bg/politika-za-biskvitki.
 3. Информационите клаузи по ОРЗД са достъпни на адрес: https://8a.bg/politika-za-poveritelnost.
 4. Контакт с длъжностно лице по защита на личните данни: [email protected].

Раздел XII
Заключителни разпоредби

  1. Информацията за стоките (по-специално, основните характеристики на стоката, данни на Търговеца, цената с включени в нея всички данъци, условията на плащане, доставка, изпълнение и разглеждане на жалби и правото на отказ или прекратяване на договора), поместена на електронния магазин не се счита за „покана за покупка“ в съответствие с чл. 68е, ал. 4 от Закона за защита на потребителите. Описанията, техническите параметри и цените на стоките, публикувани в електронния магазин, са преведени от оригиналната езикова версия с помощта на алгоритми и софтуер, използващи изкуствен интелект.
  2. Търговецът не носи отговорност за блокиране от администраторите на сървъри на адреси на електронни пощи на съобщенията до посочения от Потребителя адрес на електронна поща, както и за изтриване и блокиране на електронни съобщения от софтуер, инсталиран на компютъра, използван от Потребителя.
  3. По въпроси, които не са обхванати от настоящите Общи условия, се прилагат разпоредбите на българското законодателство, включително Закона за защита на потребителите, Закона за за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки и Закона за електронната търговия.
  4. Всички наименования на стоки в електронния магазин се използват с цел идентификация и могат да бъдат защитени и запазени съгласно разпоредбите на Закона за марките и географските означения.
  5. Общите условия са достъпни безплатно през цялото време чрез връзката за активиране, предоставена на началната страница на електронния магазин https://8a.bg/pravilnik и в Количката (преди сключването на договора). Възможно е да направите разпечатка на Общите условия или да запазите този документ като файл.
  6. Търговецът си запазва правото да променя Общите условия, при условие че тези промени не засягат правата на лицата, които са направили поръчки или са сключили договори (за продажба или за услуги предоставяни чрез електронни средства) преди извърпването на гореспоменатите промени.

Приложения: