top

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

§ 1 Общи разпоредби

 1. Настоящата политика обяснява събирането и използването на лични данни в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС) на Европейския парламент и Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (наричан по-долу: ОРЗД) текст на ОРЗД: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679.
 2. Администратор на лични данни
  Дружество Snap Outdoor Sp. z o.o. със седалище в Гливице 44, ул. Бойковска 92c, собственик на онлайн магазина 8a.pl под адрес https://www.8a.bg
 3. Инспектор за защита на данните
 4. С инспектора по защита на данните може да се свържете, изпращайки писмо на посочения адрес като посочите "до инспектора по защита на данните" или по електронна поща на адрес [email protected]

  С Инспектора по защита на данните може да се свържете по всички въпроси, свързани с обработката на лични данни иупражняването нанаправа, свързани с обработката на данни.

§ 2 Вашите права

 1. Възможността за упражняване на права - т.е. правото да се иска достъп до лични данни, коригиране, изтриване, ограничаване на обработването, правото на преносимост на данните, правото на възражение срещу обработването на данни - зависи от правното основание, на което се основава конкретната обработка, както и целта и начина, по който се обработват данните в рамките на ограниченията, определени в съответствие с чл. 15-22 от ОРЗД https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679/. Администраторът на данни не е задължен да упражнява правата във всеки случай и в еднаква степен. Искане за упражняване на дадено право може да бъде подадено на адрес: [email protected]
 2. Предоставянето на отговор на запитване се документира за период от 3 години, за да се документира изпълнението на нашите правни задължения. Този период започва да тече от момента, в който Ви се предостави окончателен отговор.
 3. Когато обработката се извършва въз основа на чл. 6, ал. 1, буква а) или чл. 9, ал. 2, буква а) - съгласие за обработка на лични данни, има право да оттегли съгласието си по всяко време без това да засяга законосъобразността на обработването, извършено въз основа на съгласието преди неговото оттегляне;
 4. Имате право да подадете жалба до надзорния орган за защита на данните в държавата-членка по местоживеене, месторабота или мястото, където е извършено предполагаемото нарушение.
 5. Надзорен орган в Полша:

  Председател на Комисията за защита на личните данни (PUODO)
  Адрес: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

  Телефон: +48 22 860 70 86

  Органи в други държави:

  https://uodo.gov.pl/pl/60

§ З ащита на личните данни

 1. Snap Outdoor Sp. z o.o. в Гливице прилага технически и организационни мерки, за да гарантира защитата на обработката на лични данни, съответстваща на рисковете и категориите данни, и по-специално защитава личните данни.
 2. Достъп до личните данни имат само лицата, упълномощени да ги обработват и са задължени да пазят тези данни в тайна. Всеки субект, на когото е възложено обработването на лични данни по договор, е длъжен да ги защитава, като прилага подходящи мерки за сигурност, и е длъжен да не предава данните Ви без нашето съгласие или знание.
 3. Snap Outdoor Sp. z o.o. полага всички усилия, за да осигури всички средства за физическа, техническа и организационна защита на личните данни срещу случайно или умишлено унищожаване или случайна загуба, промяна, неразрешено разкриване, използване или достъп, в съответствие с всички приложими разпоредби.

§ 4 Информационни клаузи за получаване на лични данни

 1. Изпълнение на поръчки
  1. Целите, за които се обработват личните данни, и правно основание за обработката
  2. Лични данни, обработвани въз основа на чл. 6, ал. 1, букви b) и с) за изпълнение и отчитане на договора, издаване на фактури, обработване на рекламации и въз основа на чл. 6, ал. 1, буква f) от ОРЗД регулират правния интерес за събиране на вземания и обезпечаване на искове.

  3. Информация за получателите или категориите получатели на лични данни
  4. Личните данни се предоставят на упълномощени от закона субекти, с които са подписани договори за възлагане на обработката на лични данни, и на други субекти в съответствие с § 5 Получатели на данни.

  5. Срок за обработване на личните данни
  6. Данните се обработват за срока на действие на договора, свързан с транзакцията, до отчитането му и за периода на давност за искове, ако обработката е необходима за целите на установяване или предявяване на искове или защита срещу такива искове.

  7. Вашите права
  8. Имате право на достъп до данните си, право на коригиране на личните си данни, право на заличаване или ограничаване на данните - след изтичане на сроковете за архивиране, ограничаване на обработката, право на преносимост на данните. Подробностите за начина, по който могат да бъдат упражнявани правата на субектите на данни, са посочени в § 2 Вашите права.

  9. Информация относно задължението за предоставяне на данни и последиците от непредоставянето им
  10. Предоставянето на данни е задължително въз основа на законовите разпоредби, в останалия обхват е доброволно, отказът да се предоставят данните ще доведе до невъзможност за обработка на поръчката. Предоставянето на данни е законово условие.

 2. Регистрация на клиенти
  1. Целите, за които се обработват личните данни, и правно основание за обработката
  2. Ние обработваме Вашите лични данни, за регистрацията на клиента, съгласно чл. 6, ал. 1, буква а, b ОРЗД

  3. Информация за получателите или категориите получатели на лични данни
  4. Личните данни се предоставят на упълномощени от закона субекти, с които са подписани договори за възлагане на обработката на лични данни, и на други субекти в съответствие с § 5 Получатели на данни

  5. Период, за който ще се обработват личните данни
  6. Личните данни се обработват до подаване на искане за заличаване на профила на клиента при неактивност на профила в рамките на 3 години от последната активност.

  7. Вашите права
  8. Имате право да оттеглите съгласието си, право на достъп до данните си, право на коригиране на личните си данни, право на заличаване на данните си - след изтичане на сроковете за архивиране, ограничаване на обработката, право на преносимост на данните. Подробностите за начина, по който могат да бъдат упражнявани правата на субектите на данни, са посочени в § 2 Вашите права.

  9. Информация относно задължението за предоставяне на данни и последиците от непредоставянето им
  10. Регистрацията и предоставянето на лични данни е доброволно, но отказът да се предоставят данни ще доведе до невъзможността за регистрация.

 3. Оставяне на мнение
  1. Целите, за които се обработват личните данни, и правно основание за обработката
  2. Личните данни се обработват с цел оставяне на мнение за изпълнението на поръчка въз основа на чл. 6, ал. 1, буква а) от ОРЗД

  3. Информация за получателите или категориите получатели на лични данни
  4. Личните данни се предоставят на упълномощени от закона субекти, с които са подписани договори за възлагане на обработката на лични данни, и на други субекти в съответствие с § 5 Получатели на данни

  5. Период, за който ще се обработват личните данни
  6. Личните данни се обработват до подаване на искане за заличаване на профила на клиента при неактивност на профила в рамките на 3 години от последната активност.

  7. Вашите права
  8. Имате право да оттеглите съгласието си, право на достъп до данните си, право на коригиране на личните си данни, право на заличаване на данните си - след изтичане на сроковете за архивиране, ограничаване на обработката, право на преносимост на данните. Подробностите са посочени в т.

  9. Информация относно задължението за предоставяне на данни и последиците от непредоставянето им
  10. Предоставянето на данни е доброволно, а отказът да се предоставят данни води до невъзможност за оставяне на мнение.

 4. Участие в конкурси
  1. Целите, за които се обработват личните данни, и правно основание за обработката
  2. Личните данни се обработват в за участие в конкурси въз основа на чл. 6, ал. 1, буква а) ОРЗД и чл. 6, ал.1, буква с) ОРЗД

  3. Информация за получателите или категориите получатели на лични данни
  4. Личните данни се предоставят на упълномощени от закона субекти, с които са подписани договори за възлагане на обработката на лични данни, и на други субекти в съответствие с § 5 Получатели на данни

  5. Период, за който ще се съхраняват личните данни
  6. Личните данни се обработват до провеждането на конкурса, като се спазват сроковете за архивиране, наложени от отделни разпоредби.

  7. Вашите права
  8. Имате право да оттеглите съгласието си, право на достъп до данните си, право на коригиране на личните си данни, право на заличаване на данните си - след изтичане на сроковете за архивиране, ограничаване на обработката, право на преносимост на данните. Подробностите за начина, по който могат да бъдат упражнявани правата на субектите на данни, са посочени в § 2 Вашите права.

  9. Информация относно задължението за предоставяне на данни и последиците от непредоставянето им
  10. Предоставянето на данни е доброволно; отказът да се предоставят данни води до невъзможност за участие в конкурсите.

 5. Изпращане на бюлетини
  1. Целите, за които се обработват личните данни, и правното основание за обработката:
  2. Тези данни се обработват в съответствие с чл. 6 ал. 1 буква а от ОРЗД за предоставяне на поръчаната услуга Бюлетин, предоставян по електронен път въз основа на изразеното съгласие.

  3. Информация за получателите или категориите получатели на лични данни
  4. Личните данни се предоставят на упълномощени от закона субекти, с които са подписани договори за възлагане на обработката на лични данни, и на други субекти в съответствие с § 5 Получатели на данни.

  5. Период, за който ще се съхраняват личните данни
  6. Администраторът ще обработва личните данни, докато абонатът не се откаже от услугата Бюлетин.

  7. Вашите права
  8. Имате право да оттеглите съгласието си, право на достъп до данните си, право на коригиране на личните си данни, право на заличаване на данните си - след изтичане на сроковете за архивиране, ограничаване на обработката, право на преносимост на данните. Подробностите за начина, по който могат да бъдат упражнявани правата на субектите на данни, са посочени в § 2 Вашите права.

  9. Информация относно задължението за предоставяне на данни и последиците от непредоставянето им
  10. Предоставянето на данни е доброволно, а отказът да се предоставят данни води до невъзможност за получаване на бюлетина.

 6. Напомняне за изоставена количка

  1. Цели на обработката на лични данни и правно основание за обработката:

   • чл. 6, ал. 1, буква б) от ОРЗД - обработването е необходимо за предприемане на действия по искане на субекта на данните преди сключването на договор, когато причината за незавършването на покупката са били технически трудности, като например системна грешка или грешка при плащането.
   • чл. 6, ал. 1, буква е) от ОРЗД - обработването е необходимо за целите на легитимните интереси, осъществявани от администратора или трета страна, по отношение на предоставянето на помощ при завършване на покупката или подпомагане на вземането на решения въз основа на предоставянето на необходимата информация.

   В тази връзка се използва имейл адрес, получен от базата данни за бюлетини.
  2. Информация за получателите на лични данни или категории получатели
   Личните данни се предоставят на оправомощени от закона субекти, субекти, с които са подписани споразумения за възлагане на обработката на лични данни и други субекти в съответствие с § 5 Получатели на данни.

  3. Период, през който ще се съхраняват личните данни
   Администраторът ще обработва личните данни, докато абонатът не се отпише от услугата за получаване на бюлетини.

  4. Вашите права
   Имате право да оттеглите съгласието си, право на достъп до данните си, право на коригиране на личните си данни, право на изтриване на данните си - след изтичане на сроковете за архивиране, ограничаване на обработката, право на преносимост на данните. Подробности за начина, по който могат да бъдат упражнявани правата на субектите на данни, са посочени в § 2 — Вашите права.

  5. Информация относно задължението за предоставяне на данни и последиците от непредоставянето им
   Предоставянето на данни е доброволно, отказът от предоставяне на данни води до невъзможност за получаване на съобщение за изоставена количка.

 7. Обработка на данни за маркетингови цели
  1. Целите, за които се обработват личните данни, и правното основание за обработката:
  2. Личните данни ще бъдат обработвани за маркетингови цели въз основа на даденото съгласие на основание чл. 6, ал. 1, буква а) от ОРЗД, във връзка с разпоредбите съответно на чл. 172 и чл. 10 от Закона от 18 юли 2002 г. относно предоставянето на електронни услуги.

  3. Информация за получателите или категориите получатели на лични данни
  4. Личните данни се предоставят на упълномощени от закона субекти, с които са подписани договори за възлагане на обработката на лични данни, и на други субекти в съответствие с § 5 Получатели на данни.

  5. Период, за който ще се съхраняват личните данниЛичните данни ще бъдат обработвани, докато не оттеглите съгласието си за обработката на данни.
  6. Вашите права
  7. Имате право да оттеглите съгласието си, право на достъп до данните си, право на коригиране на личните си данни, право на заличаване на данните си - след изтичане на сроковете за архивиране, ограничаване на обработката, право на преносимост на данните. Подробностите за начина, по който могат да бъдат упражнявани правата на субектите на данни, са посочени в § 2 Вашите права.

  8. Информация относно задължението за предоставяне на данни и последиците от непредоставянето им
  9. Предоставянето на данни е доброволно, а липсата на съгласие ще попречи на изпращането на информация за маркетингови цели.

 8. Формуляр за контакти
  1. Целите, за които се обработват личните данни, и правното основание за обработката:
  2. Личните данни се обработват с цел обработка на кореспонденция, включително предоставяне на обратна връзка. Основанието за обработката е чл. 6, ал. 1, буква f) от ОРЗД (легитимен интерес: възможност за отговор на зададен въпрос и получаване на обратна връзка).

  3. Информация за получателите или категориите получатели на лични данни
  4. Личните данни се предоставят на упълномощени от закона субекти, с които са подписани договори за възлагане на обработката на лични данни, и на други субекти в съответствие с § 5 Получатели на данни

  5. Период, за който ще се съхраняват личните данни
  6. Личните данни ще бъдат обработвани за срока на водене на кореспонденцията и за периода, изискван от разпоредбите за архивиране

  7. Вашите права
  8. Имате право на достъп до данните си, право на коригиране на личните си данни, право на заличаване - след изтичане на сроковете за архивиране, право на ограничаване на обработката, право на преносимост на данните. Подробности за това как да упражнявате правата си като субект на данни са посочени в § 2 Вашите права.

  9. Информация относно задължението за предоставяне на данни и последиците от непредоставянето им
  10. Вашите данни се изискват дотолкова, доколкото са необходими, за да получите отговор на въпроса си или да разрешавате възникнали проблеми.

 9. Контакт по имейл
  1. Целите, за които се обработват личните данни, и правно основание за обработката
  2. Личните данни се обработват с цел обработка на кореспонденция, включително предоставяне на обратна връзка. Основанието за обработката е чл. 6, ал. 1, буква f) от ОРЗД (легитимен интерес: възможност за отговор на зададен въпрос и получаване на обратна връзка).

  3. Информация за получателите или категориите получатели на лични данни
  4. Личните данни се предоставят на упълномощени от закона субекти, с които са подписани договори за възлагане на обработката на лични данни, и на други субекти в съответствие с § 5 Получатели на данни.

  5. Период, за който ще се съхраняват личните данни
  6. Личните данни ще бъдат обработвани за срока на водене на кореспонденцията и за периода, изискван от разпоредбите за архивиране

  7. Вашите права
  8. Имате право да оттеглите съгласието си, право на достъп до данните си, право на коригиране на личните си данни, право на заличаване на данните си - след изтичане на сроковете за архивиране, ограничаване на обработката, право на преносимост на данните. Подробностите за начина, по който могат да бъдат упражнявани правата на субектите на данни, са посочени в § 2 Вашите права.

  9. Информация относно задължението за предоставяне на данни и последиците от непредоставянето им
  10. Вашите данни се изискват дотолкова, доколкото са необходими, за да получите отговор на въпроса си или да разрешите някакви проблеми (адрес на електронна поща).

 10. Обработка на данни на представители и сътрудници
  1. Целите, за които се обработват личните данни, и правно основание за обработката
  2. В хода на своята дейност те могат да обработват данни на контрагенти, включително партньори, служители, законни представители и представители и агенти на гореспоменатите контрагенти, включително разкрити контакти. Данните могат да бъдат предоставени директно от изпълнители или лица, действащи от тяхно име, като например:

   • име и фамилно име, наименование на контрагента, фирмен адрес и други пощенски адреси;
   • регистрационни номера в съответните регистри;
   • данни за контакт (телефонен номер, имейл адрес);
   • данни за статуса в структурата на контрагента (например: функция, длъжност, обхват на правомощията).

   Данните се обработват въз основа на следните разпоредби:

   • чл. 6, ал. 1, буква b) от ОРЗД, когато обработването на такива данни е необходимо за изпълнението на договора и изпълнението на задълженията, произтичащи от такъв договор (например име и фамилно име, данни за контакт и регистрация).
   • чл. 6, ал. 1, буква с) от ОРЗД, когато обработването на такива данни е необходимо за изпълнението на съществуващи правни задължения.
   • чл. 6, ал. 1, буква f) от ОРЗД за реализация на законни интереси, като тези законни интереси са по-специално:
   • осъществяване на текущата комуникация и фактуриране;
   • водене на кореспонденция относно предприетите стопански дейности;
   • проверка на самоличността на лицата, действащи от името на нашите контрагенти;
   • установяване, предявяване и защита от искове, произтичащи от дейността - за период от време, който отчита сроковете на погасяване на съответните искове.
  3. Информация за получателите или категориите получатели на лични данни
  4. Личните данни се предоставят на упълномощени от закона субекти, с които са подписани договори за възлагане на обработката на лични данни, и на други субекти в съответствие с § 5 Получатели на данни.

  5. Период, за който ще се съхраняват личните данни
  6. Личните данни се обработват за срока на изпълнение на целта в документацията, потвърждаваща дейностите и транзакциите, предприети в хода на осъществяваната дейност.

  7. Вашите права
  8. Имате право да оттеглите съгласието си, право на достъп до данните си, право на коригиране на личните си данни, право на заличаване на данните си - след изтичане на сроковете за архивиране, ограничаване на обработката, право на преносимост на данните. Подробностите за начина, по който могат да бъдат упражнявани правата на субектите на данни, са посочени в § 2 Вашите права.

  9. Информация относно задължението за предоставяне на данни и последиците от непредоставянето им
 11. Бисквитки (Google, ретаргетиране, статистически дейности, включително анализ на данни и профилиране, показване на уебсайта)
 12. Ще намерите информация в нашата политика за бисквитките.

§ 5 Получатели на данни

Snap Outdoor Sp. z o.o., със седалище в Гливице, споделя Вашите лични данни само със следните субекти и организации, които ги защитават и спазват приложимото законодателство за защита на данните. Вашите данни могат да бъдат предадени на следните получатели:

 1. Отделни администратори на данни или съвместни администратори:
  1. пощенски оператори, куриери и доставчици, когато това е необходимо за доставката до Вас;
  2. субекти, извършващи консултантски и одиторски дейности;
  3. доставчици на електронни плащания или платежни карти, доколкото това е необходимо за обработката на плащанията, извършени от клиента, както и за обработката на връщане на платените суми (когато се откажете от договора за покупка). Конкретно предоставяме информация за сумата на плащането на избрания доставчик на платежни услуги. Повече информация за обработването на данни, осъществявано от доставчика на платежни услуги, и за неговите данни за контакт можете да откриете в информационните текстове на екрана за въвеждане на данни или на интернет страницата на доставчика на платежни услуги:
  4. субекти или институции, които имат право да получат такива данни въз основа на приложимото законодателство, например правоприлагащи органи, в случай че те отправят искане за предоставяне на данни, на подходящо правно основание (напр. за целите на висящо наказателно производство);
  5. Trusted Shops Polska Sp. z o.o. ul. Skierniewicka 10a 01-230 Warszawa Tel: +48 22 462 6400 E-Mail:[email protected] (Международно седалище: Trusted Shops GmbH Subbelrather Strasse 15c 50823 Кьолн, Германия Tel: +49 221 77 53 66 E-Mail: [email protected]) https://www.trustedshops.com/legal/privacy за публикуване на отзиви.
 2. Обработващи субекти:
  1. специализирани доставчици на онлайн маркетингови услуги, които обработват Вашите данни (псевдонимизирани профили, използвайки технология за бисквитки и други подобни) от наше име с цел маркетингова комуникация в рекламни мрежи;
  2. доставчици на услуги, които предоставят на администратора технически и ИТ решения, позволяващи функционирането на онлайн магазина и услугите, предоставяни чрез него (по-специално доставчици на компютърен софтуер, доставчици на електронна поща и хостинг);
  3. доставчици на услуги, които предоставят на администратора логистични решения;
  4. други субекти, ако това произтича от споразумение с Вас;
  5. Доставчици (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway. Mountain View, CA 94043, USA) https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/.

§ 6 Прехвърляне към трети страни

 1. С изключение на случаите, описани в Политиката, ние не прехвърляме Вашите лични данни на получатели извън Европейския съюз или Европейското икономическо пространство. Видовете обработка на данни, описани в този документ, водят до прехвърляне на данни към сървърите на Google LLC. Някои от тези сървъри са разположени в САЩ. Доставчик Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043.
 2. Ако предаваме лични данни на получатели извън Европейското икономическо пространство (ЕИП), това се прави само ако Европейската комисия е потвърдила адекватно ниво на защита на данните за тази трета държава, ако с получателя на данните е договорено адекватно ниво на защита на данните (напр. чрез стандартни договорни клаузи на ЕС) или ако сме получили Вашето съгласие за това.

§ 7 Заключителни разпоредби

 1. Ако имате въпроси, възражения или притеснения относно съдържанието на тази Политика или начина, по който обработваме личните данни, както и жалби по тези въпроси, моля, изпратете ни съобщение по имейл или телефон.
 2. От наша страна бихме искали да Ви благодарим за доверието и ще направим всичко възможно, за да гарантираме сигурността на данните Ви и ще ги обработваме в съответствие с приложимото законодателство.